Algemene voorwaarden

Wat je moet weten voor samenwerking

De Algemene voorwaarden vormen de basis van onze overeenkomst, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen duidelijk worden uiteengezet. Ze zorgen voor transparantie en duidelijkheid in onze samenwerking.

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden c.q. tot het leveren van diensten van M.D. Bagijn h.o.d.n. Spinbox, gevestigd te Gendt, hierna te noemen “Spinbox”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Door Spinbox te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, ontwerpen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 5. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of diensten van Spinbox, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten. 
 8. Indien Spinbox deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Spinbox hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Opdrachten, totstandkoming en duur overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Spinbox gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Spinbox uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Spinbox een opdracht verstrekt, is Spinbox eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Spinbox eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 4. Spinbox is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Spinbox - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 5. Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan. Tenzij anders is overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na afloop van de overeengekomen periode worden overeenkomsten telkens stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd als waarvoor zij in eerste instantie zijn aangegaan, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.
 6. Spinbox noch de wederpartij is gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Spinbox zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Spinbox het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spinbox niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs of tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Spinbox gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden, voorbeelden of afbeeldingen van reeds ontwikkelde websites, opgaven van functionaliteiten en capaciteiten evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Spinbox zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen  rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Spinbox en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Spinbox te worden geretourneerd.
 7. Spinbox heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Spinbox zijn werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.
 2. Spinbox is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Spinbox en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Spinbox zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Spinbox.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is Spinbox gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 6. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Spinbox (kost) prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Spinbox ingeschakelde (internet)providers of andere toeleveranciers is Spinbox gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij duurovereenkomsten is Spinbox gerechtigd de hiervoor geldende prijzen en/of tarieven periodiek aan te passen. Spinbox zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spinbox het recht bepaalde werkzaamheden of diensten door derden te laten verrichten c.q. te leveren. Een en ander ter beoordeling van Spinbox. 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig op de door Spinbox gewenste wijze aan Spinbox ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Spinbox verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. ingeval er werkzaamheden op locatie dienen plaats te vinden, Spinbox op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids) eisen; d. Spinbox op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; e. ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Spinbox e.d. opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze materialen, hulpmiddelen of eigendommen kan plaatsvinden; f. op deze locatie de door Spinbox in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Spinbox voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de materialen, hulpmiddelen of eigendommen e.d. die Spinbox tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Spinbox gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Spinbox nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Spinbox om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van en/of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers c.q. andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 4. Het is Spinbox te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Spinbox hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

 1. Spinbox zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.
 2. Spinbox is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden - al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Spinbox of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Spinbox verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 9: Levering, (op) leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, mede doordat Spinbox zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet) providers en overige dienstverleners. Indien Spinbox de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Spinbox is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening in gedeelten of fasen, waarbij iedere deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek door Spinbox kan worden gefactureerd.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of dienstverlening c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. Spinbox niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen; b. Spinbox niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Spinbox recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is Spinbox gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Spinbox zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Spinbox gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden of diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd c.q. geleverd, zal Spinbox met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Spinbox zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Spinbox in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden c.q. de reeds geleverde diensten.
 5. Meerwerk dient schriftelijk tussen Spinbox en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen.
 6. Wanneer Spinbox op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Spinbox worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Spinbox. Spinbox is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 7. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 8. Ingeval de overeenkomst met zich meebrengt dat Spinbox eerst een conceptversie maakt van de door hem te leveren bescheiden, een door hem te ontwikkelen website e.d., dient de wederpartij ieder concept steeds zorgvuldig te controleren en zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen een hiervoor overeengekomen termijn - zijn reactie aan Spinbox kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Spinbox aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Spinbox is gerechtigd te verlangen dat de definitieve versie van vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk instemt met een goedgekeurd concept. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden, de goedgekeurde website e.d. pas gebruiken, nadat Spinbox de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 9. Ingeval Spinbox in reeds goedgekeurde concepten nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Spinbox gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Ontwikkelen van een website

 1. De wederpartij dient alle voor de ontwikkeling van de website benodigde gegevens, bescheiden, afbeeldingen e.d. tijdig en in de door Spinbox gewenste vorm aan Spinbox ter beschikking te stellen. De wederpartij is daarbij zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal dat Spinbox op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, nietoverdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Spinbox heeft voldaan.
 3. Spinbox behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. van Spinbox en is gerechtigd om zijn naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
 4. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met Spinbox schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. 
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spinbox, is het de wederpartij niet toegestaan om een variant of afgeleide van het ontwerp van de website te maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website of de hierover tussen partijen gemaakte afspraken toe te passen of te gebruiken. Indien Spinbox adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Spinbox nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider of dienstverlener.

Artikel 12: Oplevering en acceptatie van een ontwikkelde website

 1. Spinbox is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden aan de website afgerond zijn en de website gebruiksklaar is.
 2. De website wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking van de website c.q. de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. De website wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor  tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Spinbox. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de website tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Spinbox.
 4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, dient de wederpartij Spinbox hierover schriftelijk en gedetailleerd te informeren. Spinbox zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij c.q. andere niet aan Spinbox toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze website.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de website, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Spinbox is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Ingeval de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de website constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing

Artikel 13: Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de wederpartij kan Spinbox de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven. 
 2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan Spinbox heeft voldaan, zal Spinbox er voor zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij.
 3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is verplicht te handelen in overeenstemming met deze regels en procedures en de overige voor registratie relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de wederpartij zich zelf op de hoogte te stellen van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. De registratie van domeinnamen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zelf te onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart Spinbox voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Spinbox wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt.
 5. Spinbox heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 14: Webservice

 1. Ingeval Spinbox voor de wederpartij diensten op het gebied van serverbeheer (hosting) verleend, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van deze server c.q. zijn dataverkeer verboden: a. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’; b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden; c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving; d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’; f. via de dienstverlening van Spinbox aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met overige illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Spinbox dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
 2. De wederpartij vrijwaart Spinbox voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Spinbox geleverde webservices.
 3. Spinbox is gerechtigd het dataverkeer te limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn overeengekomen, is Spinbox bij overschrijding van de limiet gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten of door Spinbox geleden schade bij de
 4. wederpartij in rekening te brengen.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 15: Ontwikkelen van (maatwerk) software

 1. De wederpartij dient alle voor de ontwikkeling van de software benodigde gegevens en bescheiden, tijdig en in de door Spinbox gewenste vorm aan Spinbox ter beschikking te stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden, software e.d. dienen te voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van Spinbox wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij Spinbox, maar kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software, indien en voor zover de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Spinbox heeft voldaan.
 4. De software mag door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op het overeengekomen aantal verwerkingseenheden. Bij eventuele storingen is de wederpartij gerechtigd de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid te gebruiken.
 5. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van de software te maken. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging ingeval van teniet gaan of beschadiging van het originele exemplaar. De wederpartij dient deze kopieën te voorzien van dezelfde labels, indicaties e.d. als het originele exemplaar.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spinbox, is het de wederpartij verboden het gebruiksrecht op de software over te dragen aan derden, deze software te verkopen, te verhuren, anderszins aan derden de mogelijkheid te bieden de software te gebruiken, de software in zekerheid over te dragen, deze te kopiëren of te wijzigen. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de broncode van de software niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

Artikel 16: Onderhoud

 1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten en/of de ontwikkelde website tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen c.q. de gebruikelijke procedures van Spinbox eventuele gebreken aan Spinbox melden. Na ontvangst van een melding zal Spinbox naar beste vermogen de gebreken herstellen.
 2. Ingeval partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden. Spinbox kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden echter wel afzonderlijk in rekening brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan Spinbox toe te rekenen oorzaken of indien de website c.q. het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan Spinbox is gewijzigd of wordt onderhouden.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen: a. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden; b. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen; c. herstel van eventueel verloren gegane gegevens. 

Artikel 17: Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de ontwikkelde website dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Spinbox te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na oplevering.
 2. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 14 dagen na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten - schriftelijk aan Spinbox te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Spinbox is gemeld, wordt de website geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht en/of de diensten conform de overeenkomst te zijn geleverd.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij dient Spinbox in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Spinbox te verstrekken. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat Spinbox ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Geen klachten zijn mogelijk met betrekking tot het functioneren van de website indien deze benaderd wordt met een browser van een latere versie dan die gangbaar was ten tijde van de ontwikkeling van de website.
 7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de website c.q. het resultaat van de door Spinbox verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten ingeval aan deze website c.q. dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze website c.q. dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 18: Garanties

 1. Spinbox zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden c.q. wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden en/of dienstverlening nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Spinbox staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het opgeleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Spinbox zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. Spinbox zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Spinbox garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij Spinbox dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Spinbox kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de website c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/ of geleverde diensten c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor restitutie van of een reductie op de hiervoor overeengekomen prijs c.q. het hiervoor overeengekomen honorarium. Een en ander ter keuze van Spinbox. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Spinbox gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Spinbox geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Spinbox slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Spinbox voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Spinbox aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Spinbox te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Spinbox niet uitkeert of de schade niet onder een door Spinbox gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Spinbox beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de ontwikkelde website c.q. de verrichte werkzaamheden en/of dienstverlening.
 5. In afwijking van lid 4, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Spinbox beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium ingeval de assuradeur van Spinbox niet uitkeert of de schade niet onder een door Spinbox gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij dient Spinbox uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Spinbox op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik van de website c.q. het resultaat van de werkzaamheden en/ of dienstverlening of gebruik van de website of voornoemd resultaat in strijd met de door of namens Spinbox verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.; b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Spinbox verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden, gegevensdragers e.d.; c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; d. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de website c.q. het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Spinbox.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Spinbox uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/ of bewuste roekeloosheid van Spinbox of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Spinbox de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 20: Betaling

 1. Spinbox is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Spinbox een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Spinbox betaling alsnog uitblijft, is Spinbox bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Spinbox gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Spinbox gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Spinbox gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Spinbox eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 
 9. Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Spinbox de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand 3 termijnen of meer bedraagt, is Spinbox gerechtigd zijn dienstverlening na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. Bovendien is Spinbox alsdan gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Spinbox voor de wederpartij geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die Spinbox hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting c.q. het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Spinbox ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Spinbox te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Spinbox. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 21: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Spinbox is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Spinbox in het kader van de overeenkomst geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de ontwikkeling van een website geleverde databases en broncodes. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Spinbox voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in lid  Algemene voorwaarden
 3. van dit artikel genoemde databases en broncodes slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De wederpartij is niet gerechtigd de door Spinbox geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spinbox.
 5. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Spinbox te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Spinbox door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Spinbox voor aanspraken van deze derden.

Artikel 22: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Spinbox gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 23: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Spinbox, is Spinbox gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Spinbox wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Spinbox, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Spinbox.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Spinbox en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door internetof stroomstoringen e.d. ontstane (opleverings)problemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Spinbox tot aan dat moment na te komen.

Artikel 24: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Spinbox een door Spinbox nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Spinbox gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Spinbox is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Spinbox in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Spinbox vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. Spinbox is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Spinbox gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Spinbox is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Spinbox gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Spinbox te vergoeden.

Artikel 25: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Spinbox en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Spinbox is gevestigd, zij het dat Spinbox altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 2. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Spinbox gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.